Splošni pogoji

Operater:  SISTEM-TV d.o.o., Obala 114, Lucija, 6320 Portorož , je v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah  ( ZEKom , Ur.l.RS 43/04) sprejel naslednje

SPLOŠNE POGOJE /SP/ poslovanja za zagotavljanje dostopa do elektronskega komunikacijskega omrežja in izvajanja elektronskih komunikacijskih storitev, registrirane pri Agenciji za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije.

 1. POJMI :

EKO – elektronsko komunikacijsko omrežje so prenosni sistemi, ki omogočajo prenos signalov, ne glede na vrsto prenesenih informacij.

EKS – elektronska komunikacijska storitev je storitev, ki se navadno izvaja za plačilo in je v celoti ali pretežno sestavljena iz prenosa signalov po EKO ter vključuje telekomunikacijske storitve in storitve prenosa po omrežjih.

JKO – javno komunikacijsko omrežje je EKO, ki se uporablja v celoti ali predvsem za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev.

JKS – javna komunikacijska storitev je javno dostopna EKS.

Operater je fizična ali pravna oseba, ki zagotavlja JKO ali z njimi povezane zmogljivosti oziroma izvaja JKS.

OPT – omrežna priključna točka je fizična točka, na kateri ima naročnik dostop do JKO.

Naročnik oz. naročnica (v besedilu: naročnik) je vsaka fizična ali pravna oseba, ki z izvajalcem JKS sklene pogodbo za uporabo teh storitev oziroma za njihovo zagotavljanje s strani izvajalca.

Uporabnik oz. uporabnica (v besedilu: uporabnik) je fizična ali pravna oseba, ki uporablja  ali zaprosi za uporabo JKS.
Končni uporabnik oz. končna uporabnica (v besedilu: končni uporabnik) je uporabnik, ki ne zagotavlja JKO in ne izvaja JKS.

Priključnina: je znesek, ki ga plača naročnik za pridobitev naročniškega priključka ob vzpostavitvi naročniškega razmerja.

Naročnina: je znesek, ki ga naročnik periodično plačuje operaterju za izvajanja JKS, ki jih operater omogoča. Naročnina vključuje licenčnine in pristojbine, ki jih je operater dolžan plačevati iz naslova avtorskih in sorodnih pravic.

 1. UVODNE DOLOČBE: operater naročniku oz. uporabniku zagotovi uporabo JKS, pod pogojem: da ni tehničnih ovir; da naročnik soglaša in sprejema SP; operaterju preda popolno vlogo in podpiše naročniško pogodbo /NP/ za dostop do JKO in uporabe JKS, katera praviloma velja za nedoločen čas. V primeru ovir za podpis NP, je operater dolžan obvestiti naročnika.
 2. OPERATER: v skladu s predpisi in standardi izvaja redno vzdrževanje in posodabljanje JKO; izvaja JKS skladno z veljavnimi predpisi; zagotavlja vpogled v cenik; naročniku nudi informacije povezane z JKO in JKS; o načrtovani prekinitvi dostopa do JKO in izvajanja JKS, pravočasno obvesti naročnika oz. uporabnika na krajevno primeren način; je odgovoren za delovanje JKO do OPT in izvajanja JKS; ne odgovarja za prekinitve in napake, ki so posledica višje sile ali dogodkov, na katere nima vpliva, med katere spada med drugim tudi udar strele ali izpad električne energije; izključen je odgovornosti iz izvajanja JKS in vsebin, ki bi nastale naročniku oz. uporabniku iz naslova izgube na dohodku, kot tudi za negmotno škodo; bo v času veljavnosti naročniške pogodbe, podatke naročnika obdeloval, hranil in bo z njimi ravnal v skladu s predpisi o varovanju osebnih podatkov; identifikacijsko številko posameznega naročnika lahko spremeni, če je to nujno potrebno zaradi tehničnih ali organizacijskih razlogov; oblikuje mesečno naročnino v skladu s svojo poslovno politiko, ob skrbi za zagotavljanje konkurenčnosti.
 3. NAROČNIK: ima pravico v roku 30 dni operaterju predati pisni ugovor zoper dostopa do JKO ali izvajanja JKS, o katerem operater odloči v istem roku; za napeljavo do OPT, katera ne spada v vzdrževanje operaterja, poskrbi naročnik in zanjo skrbi; v primeru motenj v JKS, ki bi izvirale s strani uporabnika, je ta dolžan nemudoma prevzeti vse zaščitne ukrepe; brez soglasja operaterja, ne sme posredovati JKS katerikoli drugi osebi; je dolžan operaterja obveščati o vseh spremembah iz NP, v roku 8 dni po nastali spremembi in v kolikor tega ne stori, nosi vse finančne in druge posledice, ki bi s tem nastale; v primeru, da je predvidena potencialna nevarnost za JKO, takoj obvesti operaterja. Je odgovoren: za kršitve SP in NP; za primere zlorab JKO in JKS; za vse posledice zamude pri posredovanju sporočil operaterju; za izpad delovanja JKS, okvaro JKO in motnjo, ki bi jo povzročil s svojim ravnanjem hote ali iz malomarnosti; se zavezuje, da bo zagotavljal  operaterju nemoten dostop do JKO skladno s potrebami.
 4. PLAČILO OBVEZNOSTI IZ NP: Operater je dolžan naročniku v zakonskem roku izstaviti račun za dostop do JKO, izvajanja JKS, ostale redne in izredne storitve. Naročnik je dolžan poravnati račun v roku plačila in obvestiti operaterja, če ga ne prejme do 15. dne v mesecu. V primeru zamude s plačilom obveznosti naročnika, je ta dolžan poravnati vse povezane stroške. Stroški neupravičene reklamacije bremenijo naročnika. Rok za ugovor naročnika zoper račun in odločitev operaterja je 15 dni.
 5. NAROČNIŠKO RAZMERJE /NR/ JKS PRENEHA: s pisno odpovedjo naročnika operaterju z rokom 45 dni; če je naročnikov dostop do JKO iz upravičenih razlogov, neprekinjeno odklopljen več kot 45 dni; v primeru naročnikove kršitve določil NP ali SP; zaradi neupravičenih naročnikovih dolgov do operaterja, daljših od 60 dni; Operater ima pravico enostransko odstopiti in prekiniti pogodbo zaradi poslovnih in tehničnih razlogov, s tem, da predhodno pisno obvesti o enostranskem odstopu in prekinitvi pogodbe predhodno naročnika, in sicer minimalno dvo mesečni pisni odpovedni rok-60 dni (navadno ali priporočeno pisno ali email obvestilo).
 6. ODKLOP od JKO: operater lahko, po predhodnem sporočilu, začasno z odklopom od JKO prepreči izvajanje JKS, če naročnik : ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti in določil SP; zlorablja svoje pravice ali povzroča škodo oz. motnje, nevarne za delovanje JKO in JKS; ne omogoča operaterju meritev, odstranjevanja napak in drugih del, ki so potrebna za nemoteno delovanje JKO. Ponovni dostop do JKO operater omogoči, po odpravi vseh naročnikovih kršitev in poravnavi nastale škode. Če je naročnik v zaostanku s plačilom ali delom plačila, sme operater omejiti le neplačani del izvajanja JKS, če mu tehnične možnosti to dopuščajo, v nasprotnem omeji celotno izvajanje JKS.
 7. ZASEBNA LASTNINA: gradnja JKO in pripadajoče infrastrukture je v javno korist ter je uvrščena v prostorsko ureditev državnega pomena. Odnose med lastniki nepremičnine, kjer že poteka oz. je predviden potek JKO in operaterjem določa zakonodaja.
 8. PRIPOROČILA NAROČNIKU: zaradi atmosferskih in elektroenergetskih razelektritev se priporoča dodatno elektronsko varovanje naročnikovih naprav in v primeru neviht njihova popolna izključitev.
 9. KONČNE DOLOČBE: SP poslovanja za dostop do JKO in izvajanja JKS imajo značaj pogodbe in so njen sestavni del.
 10. Promocijske akcije: v času posebnih promocijskih akcij za znižano mesečno ceno storitev za čas enega leta se naročnik/podpisnik pogodbe zaveže k 24 mesečni obveznosti. Pogodba se lahko prekine tudi predčasno, vendar se poravna pogodbene obveznosti do izteka 24 mesečne zaveze. Posebne promocijske akcije so objavljene tudi na www operaterja.

Lucija,  1.8.2020,  Rok Mencej, l.r., direktor